Pengenalan terma & syarat

Segala terma & syarat yang ditulis pada ruangan ini akan menjadi panduan anda dalam menggunakan laman web e-gerai. E-Gerai boleh dilayari di alamat https://ebrol.net.

Terma ini akan digunapakai sepenuhnya dan memberi kesan terhadap tatacara sepanjang anda menggunakan laman web ini. Anda tidak layak bagi menggunakan laman web ini jika anda tidak bersetuju terhadap apa jua standard terma & syarat yang ditetapkan.

Hak Harta Intelek

Selain dari konten yang anda dimiliki oleh anda, di bawah terma, ASZADI Enterprise dan/atau pemberi lesen hak ke atas semua harta intelek dan bahan kandungan dalam laman web ini. Anda diberi lesen terhad hanya bagi melihat bahan yang terkandung dalam laman web ini.

Pembatasan

Anda dibataskan terhadap semua perkara seperti:

1. Menerbitkan apa-apa bahan pada ruangan laman web ini di mana-mana media lain.
2. Menjual, menyunting dan / atau sebaliknya mengkomersialkan mana-mana bahan Laman Web ini
3. Mempersembahkan dengan terbuka Secara awam dan / atau memperlihatkan sebarang bahan Laman Web.
4. Menggunakan Laman Web ini dalam apa-apa cara yang mungkin merosakkan Laman Web ini.
5. Menggunakan Laman Web ini dengan apa cara yang memberi kesan kepada akses pengguna ke Laman Web ini
6. Menggunakan Laman Web ini bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, atau dengan cara apa pun dapat menyebabkan bahaya pada Laman Web, atau kepada orang atau mana-mana entiti perniagaan ;
7. Mengambil bahagian dalam mana-mana perlombongan data, penuaian data, pengekstrakan data atau apa-apa aktiviti lain yang berkaitan dengan Laman Web ini;
8. Menggunakan Laman Web ini untuk terlibat dalam sebarang iklan atau pemasaran.

Sesetengah kawasan Laman Web ini dihadkan daripada diakses oleh anda dan ASZADI Enterprise mungkin lebih membataskan akses oleh anda ke mana-mana bahagian Laman Web ini, pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlak. Sebarang ID pengguna dan kata laluan yang mungkin anda miliki untuk Laman Web ini adalah rahsia dan anda mesti menjaga kerahsiaan tersebut.

Kandungan Anda

Dalam Syarat dan Ketentuan Standard Laman Web ini, “Kandungan Anda” bermaksud audio, teks video, gambar atau bahan lain yang anda pilih untuk dipaparkan di Laman web ini. Dengan mempamerkan Kandungan Anda, anda memberikan ASZADI Enterprise lesen sub-lesen yang tidak boleh ditarik balik di seluruh dunia untuk menggunakan, menghasilkan semula, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemahkan dan menyebarkannya di mana-mana media. Kandungan anda mestilah milik anda sendiri dan tidak semestinya merempuh sebarang hak pihak ketiga. ASZADI Enterprise berhak untuk membuang kandungan anda dari laman web ini pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan.

Privasi Anda

Sila baca Dasar Privasi Kami

Tiada Jaminan

Laman Web ini disediakan “sebagaimana adanya,” dengan semua kesalahan, dan ASZADI Enterprise tidak menyatakan pernyataan atau jaminan apa pun yang berkaitan dengan Laman web ini atau bahan-bahan yang terdapat di dalam Laman web ini. Juga, tidak ada yang terkandung di laman web ini yang akan ditafsirkan sebagai menasihati anda.

Had Tanggungjawab

Dalam keadaan apa pun ASZADI Enterprise, atau pegawai, pengarah dan pekerjanya tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa yang timbul daripada atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda sama ada tanggungjawab tersebut di bawah kontrak. ASZADI Enterprise, termasuk pegawai, pengarah dan pegawainya, tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang liabiliti tidak langsung, berurutan atau khas yang timbul daripada atau dengan cara apa pun yang berkaitan dengan penggunaan laman web ini oleh anda.

Ganti Rugi

Anda dengan ini memberikan hak ganti rugi sepenuhnya kepada ASZADI Enterprise dari dan terhadap sebarang dan / atau semua liabiliti, kos, tuntutan, sebab tindakan, kerosakan dan perbelanjaan yang timbul dengan cara apa pun yang berkaitan dengan pelanggaran anda terhadap mana-mana peruntukan dalam Syarat ini.

Kerentanan

Sekiranya ada ketentuan dari Syarat-syarat ini didapati tidak sah berdasarkan undang-undang yang berlaku, peruntukan tersebut akan dihapus tanpa mempengaruhi ketentuan yang tersisa di sini.

Perubahan Syarat

ASZADI Enterprise diizinkan untuk merevisi Syarat-syarat ini pada bila-bila masa yang difikirkan sesuai, dan dengan menggunakan Laman web ini, anda diharapkan dapat memeriksa Syarat-syarat ini secara berkala.

Tugasan

ASZADI Enterprise diizinkan untuk merevisi Syarat-syarat ini pada bila-bila masa yang difikirkan sesuai, dan dengan menggunakan Laman web ini, anda diharapkan dapat memeriksa Syarat-syarat ini secara berkala.

Keseluruhan Perjanjian

Syarat-syarat ini merupakan keseluruhan perjanjian antara ASZADI Enterprise dan anda sehubungan dengan penggunaan laman web ini oleh anda, dan menggantikan semua perjanjian dan pemahaman sebelumnya.

Undang-undang & Bidang Kuasa yang Mengatur

Syarat-syarat ini akan ditadbir dan ditafsirkan sesuai dengan undang-undang Negeri saya, dan anda menyerahkan kepada bidang kuasa bukan eksklusif mahkamah negeri dan persekutuan yang terletak pada saya untuk menyelesaikan sebarang pertikaian. Platform E-Gerai menyewakan sebuah ruangan di laman web kami buat peniaga yang berdaftar bersama kami. Kami tidak bertanggungjawab ke atas apa jua urusan jual beli antara peniaga & pembeli. Kami tidak mengambil sebarang peratusan keuntungan dari hasil jualan peniaga. E-Gerai berhak menamatkan tapak peniaga e-gerai dengan serta merta sekiranya kami mendapat sebarang aduan tentang penipuan urusan jual beli dari pihak pembeli. Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian diantara peniaga dan pembeli.